Description

Cat. No. (Stainless Steel) Dia (mm) Deg. Length (mm) Cat. No. (Titanium)
012.09.18 9.0 130 180 Ti.012.09.18
012.10.18 10.0 130 180 Ti.012.10.18
012.11.18 11.0 130 180 Ti.012.11.18
012.12.18 12.0 130 180 Ti.012.12.18
Cat. No. (Stainless Steel) Dia (mm) Deg. Length (mm) Cat. No. (Titanium)
013.09.18 9.0 135 180 Ti.013.09.18
013.10.18 10.0 135 180 Ti.013.10.18
013.11.18 11.0 135 180 Ti.013.11.18
013.12.18 12.0 135 180 Ti.013.12.18