Description

Cat. No. (Stainless Steel) Dia (mm) Deg. Length (mm) Cat. No. (Titanium)
014.09.25 9.0 130 250 Ti.014.09.25
014.10.25 10.0 130 250 Ti.014.10.25
014.11.25 11.0 130 250 Ti.014.11.25
014.12.25 12.0 130 250 Ti.014.12.25
Cat. No. (Stainless Steel) Dia (mm) Deg. Length (mm) Cat. No. (Titanium)
015.09.25 9.0 135 250 Ti.015.09.25
015.10.25 10.0 135 250 Ti.015.10.25
015.11.25 11.0 135 250 Ti.015.11.25
015.12.25 12.0 135 250 Ti.015.12.25