Description

Cat. No. (Stainless Steel) Holes (Left) Cat. No. (Titanium)
894.002 2 Ti. 894.002
894.003 3 Ti. 894.003
894.004 4 Ti. 894.004
894.005 5 Ti. 894.005
894.006 6 Ti. 894.006
894.007 7 Ti. 894.007
894.008 8 Ti. 894.008
894.010 10 Ti. 894.010
Cat. No. (Stainless Steel) Holes (Right) Cat. No. (Titanium)
894.102 2 Ti. 894.102
894.103 3 Ti. 894.103
894.104 4 Ti. 894.104
894.105 5 Ti. 894.105
894.106 6 Ti. 894.106
894.107 7 Ti. 894.107
894.108 8 Ti. 894.108
894.110 10 Ti. 894.110