Description

Cat. No. (Stainless Steel) Holes (Left) Cat. No. (Titanium)
895.202 2 Ti. 895.202
895.203 3 Ti. 895.203
895.204 4 Ti. 895.204
895.205 5 Ti. 895.205
895.206 6 Ti. 895.206
895.207 7 Ti. 895.207
895.208 8 Ti. 895.208
895.210 10 Ti. 895.210
Cat. No. (Stainless Steel) Holes (Right) Cat. No. (Titanium)
895.302 2 Ti. 895.302
895.303 3 Ti. 895.303
895.304 4 Ti. 895.304
895.305 5 Ti. 895.305
895.306 6 Ti. 895.306
895.307 7 Ti. 895.307
895.308 8 Ti. 895.308
895.310 10 Ti. 895.310