Description

Cat. No. (Stainless Steel) Holes (Left) Cat. No. (Titanium)
895.002 2 Ti. 895.002
895.003 3 Ti. 895.003
895.004 4 Ti. 895.004
895.005 5 Ti. 895.005
895.006 6 Ti. 895.006
895.007 7 Ti. 895.007
895.008 8 Ti. 895.008
895.010 10 Ti. 895.010
Cat. No. (Stainless Steel) Holes (Right) Cat. No. (Titanium)
895.102 2 Ti. 895.102
895.103 3 Ti. 895.103
895.104 4 Ti. 895.104
895.105 5 Ti. 895.105
895.106 6 Ti. 895.106
895.107 7 Ti. 895.107
895.108 8 Ti. 895.108
895.110 10 Ti. 895.110